Dashboard

จำนวนผลงานแต่ละประเภท
จำนวนผลงานแยกตามสังกัด

สังกัด/สถานศึกษา/หน่วยงาน ชื่อผลงาน ประเภท/ลักษณะ คำอธิบาย/เนื้อหา เจ้าของผลงาน Date:Time
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 02:10:40
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:13
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:12
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:12
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:30:12
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:28:20
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:28:20
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-24 00:27:06
เอกสารฉบับเต็ม
2023-02-17 03:51:29
เอกสารฉบับเต็ม
2022-12-20 17:34:03
เอกสารฉบับเต็ม
2022-11-14 10:47:34
เอกสารฉบับเต็ม
2022-11-14 10:04:38
เอกสารฉบับเต็ม
2022-10-08 17:26:18
เอกสารฉบับเต็ม
2022-10-06 12:20:22
เอกสารฉบับเต็ม
2022-09-01 18:26:59
เอกสารฉบับเต็ม
2022-08-03 23:36:53
สพป.เชียงราย เขต 3
Chiang Rai District 3

รายงานการประเมินโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 .
การวิจัย
ด้านการนิเทศการศึกษา
การประเมินโครงการ การนิเทศการศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เอกสารฉบับเต็ม
นางสาวโสภาพร ไสยแพทย์ (Sopaporn Saiyapaet) 2022-07-24 06:53:41
สพป.เชียงราย เขต 3
Chiang Rai District 3

การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
การวิจัย
ด้านการนิเทศการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการนิเทศ การนิเทศการศึกษา วิจัยในชั้นเรียน
เอกสารฉบับเต็ม
นางสาวโสภาพร ไสยแพทย์ 2022-07-24 06:49:23