แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT 2563
(Open Data Integrity and Transparency Assessment)

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ข้อข้อมูล
1.โครงสร้าง
2.ข้อมูลผู้บริหาร
3.อำนาจหน้าที่
4.แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
5.ข้อมูลการติดต่อ
6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7.ข่าวประชาสัมพันธ์ / หน้าหลัก
8.Q&A
9.Social Network
10.แผนดำเนินงานประจำปี
11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน
12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน / ขั้นตอนการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน
14.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
15.รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
16.รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
17.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
18.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
19.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
20.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
21.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
22.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
23.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
24.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
25.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
26.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
27.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
28.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
29.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th