หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริหารงานบุคคล

(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ - น.ส.สุภาวดี ตันใจ 30 ตุลาคม 2566
2   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบ ตัวชึ้วัด เกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์การตัดสิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - น.ส.สุภาวดี ตันใจ 11 กรกฎาคม 2566
3   หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (๒) - น.ส.สุภาวดี ตันใจ 11 กรกฎาคม 2566
4   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การกำหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์การตัดสิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - น.ส.สุภาวดี ตันใจ 11 กรกฎาคม 2566
5   หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒) - น.ส.สุภาวดี ตันใจ 11 กรกฎาคม 2566

(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ - น.ส.สุภาวดี ตันใจ 30 ตุลาคม 2566
2   กฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิหน้าที่ราชการ - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 20 มิถุนายน 2566
3   การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งทายาทของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เสียชีวิตทุพพลภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ หรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 20 มิถุนายน 2566
4   หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 20 มิถุนายน 2566

(3) การพัฒนาบุคลากร

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการ - น.ส.สุภาวดี ตันใจ 30 ตุลาคม 2566
2  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 20 มิถุนายน 2566
3  คู่มือหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 20 มิถุนายน 2566
4  แนวทางการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ - น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 20 มิถุนายน 2566
5  การเป็นข้าราชการที่ดี - น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 20 มิถุนายน 2566

(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0202.7/ว 23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564) - น.ส. ผุสดี จิรนากุล 20 มิถุนายน 2566
2   กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 - น.ส. ผุสดี จิรนากุล 20 มิถุนายน 2566
3   แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/1844 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566) - น.ส. ผุสดี จิรนากุล 20 มิถุนายน 2566
4   การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อพัฒนาข้าราชการ (หนังสือสำนักงานปลัดประทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/1646 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565) - น.ส. ผุสดี จิรนากุล 20 มิถุนายน 2566
5   การกำหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/4043 ลงวันที่ 4 เมษายน 2559) - น.ส. ผุสดี จิรนากุล 20 มิถุนายน 2566
6   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558) - น.ส. ผุสดี จิรนากุล 20 มิถุนายน 2566
7   การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 6 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558) - น.ส. ผุสดี จิรนากุล 20 มิถุนายน 2566
8   หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558) - น.ส. ผุสดี จิรนากุล 20 มิถุนายน 2566
9   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558) - น.ส. ผุสดี จิรนากุล 20 มิถุนายน 2566
10   การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555) - น.ส. ผุสดี จิรนากุล 20 มิถุนายน 2566
11   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552) - น.ส. ผุสดี จิรนากุล 20 มิถุนายน 2566
12   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำแหน่ง พ.ศ. 2551 - น.ส. ผุสดี จิรนากุล 20 มิถุนายน 2566
13   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 - น.ส. ผุสดี จิรนากุล 20 มิถุนายน 2566

(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  แนวปฏิบัติในการดำเนินการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ กรณีการย้าย การโอน การเปลี่ยนตำแหน่ง - นางสาวนางสาววารินทร์ วิตูล 24 สิงหาคม 2566
2   หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) - นางสาวนางสาววารินทร์ วิตูล 18 สิงหาคม 2566
3   แนวทางการพิจารณาโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระทำผิดวินัย ว17-2566 - น.ส.น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 20 กรกฎาคม 2566
4   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การช่วงเปลี่ยนผ่าน ว8-2566 - น.ส.น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 3 กรกฎาคม 2566
5   แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว 32-2565 - น.ส.น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 3 กรกฎาคม 2566
6  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 - นางสาวนางสาววารินทร์ วิตูล 20 มิถุนายน 2566
7  การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล เกณฑ์การตัดสิน การเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ 20 ตุลาคม 2565 - นางสาวนางสาววารินทร์ วิตูล 20 มิถุนายน 2566
8  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 - นางสาวนางสาววารินทร์ วิตูล 20 มิถุนายน 2566
9  หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ (ว17/2565) ลว. 25 กรกฎาคม 2565 - นางสาวนางสาววารินทร์ วิตูล 20 มิถุนายน 2566
10  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา - นางสาวนางสาววารินทร์ วิตูล 20 มิถุนายน 2566
11  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครู - นางสาวนางสาววารินทร์ วิตูล 20 มิถุนายน 2566
12  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา - นางสาวนางสาววารินทร์ วิตูล 20 มิถุนายน 2566
13  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ - นางสาวนางสาววารินทร์ วิตูล 20 มิถุนายน 2566
14  มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - นางสาวนางสาววารินทร์ วิตูล 20 มิถุนายน 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th