ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางณิชานันท์ ผิวมณี 4 กรกฎาคม 2567
2  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางณิชานันท์ ผิวมณี 14 มิถุนายน 2567
3  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางณิชานันท์ ผิวมณี 14 มิถุนายน 2567
4  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางณิชานันท์ ผิวมณี 14 มิถุนายน 2567
5  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางณิชานันท์ ผิวมณี 14 มิถุนายน 2567
6  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำป้ายและตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางณิชานันท์ ผิวมณี 14 มิถุนายน 2567
7  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตำแหน่ง พนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางณิชานันท์ ผิวมณี 11 มิถุนายน 2567
8  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางณิชานันท์ ผิวมณี 10 มิถุนายน 2567
9  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางณิชานันท์ ผิวมณี 10 มิถุนายน 2567
10  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางณิชานันท์ ผิวมณี 10 มิถุนายน 2567
11  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางณิชานันท์ ผิวมณี 10 มิถุนายน 2567
12  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตำแหน่ง พนักงานจ้างปฏิบัติงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางณิชานันท์ ผิวมณี 10 มิถุนายน 2567
13  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตำแหน่ง พนักงานจ้างปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางณิชานันท์ ผิวมณี 10 มิถุนายน 2567
14  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตำแหน่ง พนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางณิชานันท์ ผิวมณี 10 มิถุนายน 2567
15  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางณิชานันท์ ผิวมณี 10 มิถุนายน 2567
16  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางณิชานันท์ ผิวมณี 10 มิถุนายน 2567
17  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางณิชานันท์ ผิวมณี 10 มิถุนายน 2567
18  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการตัดหญ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางณิชานันท์ ผิวมณี 10 มิถุนายน 2567
19  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตำแหน่ง พนักงานจ้างปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางณิชานันท์ ผิวมณี 10 มิถุนายน 2567
20  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตำแหน่ง พนักงานจ้างปฏิบัติงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - นางณิชานันท์ ผิวมณี 10 มิถุนายน 2567
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th