จริยธรรมเจ้าหน้าที่

  • รายการ การขับเคลื่อนจริยธรรม

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  โครงการ ขับเคลื่อนจริยธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านกิจกรรมศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 17) น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 5 มิถุนายน 2567
2  แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนตามจริยธรรมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2567 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 17 มกราคม 2567
3  โครงการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรในองค์กร ปีงบประมาณ 2566 - น.ส. ผุสดี จิรนากุล 22 มิถุนายน 2566
4  แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนตามจริยธรรมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย - น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 23 มิถุนายน 2566
5  แนวทางการปฏิบัติตนตามข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ แนวปฏิบัติที่ควรกระทำ และแนวปฏิบัติที่ไม่ควรกระทำ ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - น.ส.สุภาวดี ตันใจ 30 ตุลาคม 2566
6  แนวทางการปฏิบัติตนตามข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ แนวปฏิบัติที่ควรกระทำ และแนวปฏิบัติที่ไม่ควรกระทำ ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 28 มิถุนายน 2566
7  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ ศธจ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - นางสาววารินทร์ วิตูล 6 พฤศจิกายน 2566
8  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ ศธจ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - นางสาววารินทร์ วิตูล 26 มิถุนายน 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th