บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

นางฐิติมา เร่งประเสริฐ

นางฐิติมา เร่งประเสริฐ

Mrs. Thitima Rangprasert

ผู้บริหารศึกษาธิการจังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด

ti097746986@gmail.com


ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง

ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง

Dr.Aphiwat Kansriweing

ผู้บริหารศึกษาธิการจังหวัด

รองศึกษาธิการจังหวัด

aphiwatk@sueksa.go.th

พ.ศ. 2557 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. 2550 ครุศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. 2543 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงราย


นายทศพร จันทร์เนตร

นายทศพร จันทร์เนตร

Mr.Thosaporn Channet

ผู้บริหารศึกษาธิการจังหวัด

รองศึกษาธิการจังหวัด

tiger052552@hotmail.com

พ.ศ. 2565 เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรศึกษาธิการจังหวัด
พ.ศ. 2563 เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรรองศึกษาธิการจังหวัด (สป.ศธ.)
พ.ศ. 2562 เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.ศธ.)


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ