ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ลดความขัดแย้ง ด้วยแนวทางสันติวิธี

⭐️????นายชูกิจ จี๋มะลิ ผอ.โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยใช้แนวทางสันติวิธี" ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านแม่แอบวิทยาคม ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อบรมระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักการลูกเสือ ยุวการชาดและกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ⭐️????ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมจาก วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (นายเจนณรงค์ เนื่องหล้า หัวหน้างานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย) นางสุรินทร์ รุดเครือ ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ศธจ.เชียงราย, นางขนิษฐา เครือจักร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ศธจ.เชียงราย ⭐️???? วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกระบวนกการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี, ให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจอันดีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัว ชุมชน มีความรู้และทักษะ ในการที่จะลดระดับความรุนแรงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์และปัญหาความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ รู้จักแยกแยะสิ่งถูก-ผิด ชั่ว-ดี และปฏิบัติต่อส่เงที่ชอบที่ดี ปฏิเสธสิ่งที่ผิดชั่ว

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ