ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ปรับปรุงแผนพัฒนา การศึกษาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2566-2570 นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2565
2  เชียงรายฉีดไฟเซอร์นักเรียนพร้อมรับเปิดเทอม 2/2564 คู่ขนานเปิดจังหวัดกระตุ้นเศรษฐกิจ 1 ธันวาคม 2564 นางสาววนัญศิมา สักลอ 16 ตุลาคม 2564
3  การฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุ 12-18 ปี นางสาววนัญศิมา สักลอ 13 ตุลาคม 2564
4  ตรวจเยี่ยมการรับฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุ 12-18 ปี นางสาววนัญศิมา สักลอ 13 ตุลาคม 2564
5  ตรวจเยี่ยมการรับฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุ 12-18 ปี นางสาววนัญศิมา สักลอ 13 ตุลาคม 2564
6  วัคซีน Pfizer นักเรียน/นักศึกษาฯ จังหวัดเชียงราย นางสาววนัญศิมา สักลอ 3 ตุลาคม 2564
7  MOU เครือข่ายสิทธิสถานะบุคคลเชียงราย นางสาววนัญศิมา สักลอ 3 ตุลาคม 2564
8  องค์กรของผู้บริโภคเชียงรายขับเคลื่อนสิทธิ อำนาจ และคุ้มครองผู้บริโภค นางสาววนัญศิมา สักลอ 3 ตุลาคม 2564
9  "ลดความขัดแย้ง ด้วยแนวทางสันติวิธี" นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 สิงหาคม 2564
10  ลดความขัดแย้ง ด้วยแนวทางสันติวิธี นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 สิงหาคม 2564
11  การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายสเสพติดที่สนองต่อสภาพปัญหา ความต้องการของเด็กและเยาวชนฯ (รุ่น 2) นางสาววนัญศิมา สักลอ 23 สิงหาคม 2564
12  การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายสเสพติดที่สนองต่อสภาพปัญหา ความต้องการของเด็กและเยาวชนฯ (รุ่นที่ 1) นางสาววนัญศิมา สักลอ 23 สิงหาคม 2564
13  16/8/2564 "สร้างสันติ ลดความขัดแย้ง" นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 สิงหาคม 2564
14  เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจอนามัยเจริญพันธ์ ยับยั้งการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร นางสาววนัญศิมา สักลอ 30 กรกฎาคม 2564
15  การประชุมอกศจ.เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 6/2564 นางสาววนัญศิมา สักลอ 21 กรกฎาคม 2564
16  เชียงรายคัดเลือก คัดสรร นักเรียนรับทุนพระราชทาน มทศ.รุ่น 13 ปี 2564 นางสาววนัญศิมา สักลอ 9 เมษายน 2564
17  "สานพลัง สร้างเครือข่าย สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" นางสาววนัญศิมา สักลอ 5 เมษายน 2564
18  ศธจ.เชียงรายคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2564 นางสาววนัญศิมา สักลอ 30 มีนาคม 2564
19  ผวจ.เชียงราย เดินหน้า นางสาววนัญศิมา สักลอ 10 กุมภาพันธ์ 2564
20  การประชุมอกศจ.เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 เห็นชอบร่างแผนและนโยบายประกาศรับนักเรียน ปี พ.ศ.2564 เสนอต่อกศจ. 19 กุมภาพันธ๋ 2564 นางสาววนัญศิมา สักลอ 10 กุมภาพันธ์ 2564
21  กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาที่เชียงราย นางสาววนัญศิมา สักลอ 2 กุมภาพันธ์ 2564
22  กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาที่เชียงราย นางสาววนัญศิมา สักลอ 2 กุมภาพันธ์ 2564
23  ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงราย นางสาววนัญศิมา สักลอ 2 กุมภาพันธ์ 2564
24  ศธจ.เชียงรายร่วมประชุม ๕ คณะ ขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด นางสาววนัญศิมา สักลอ 28 มกราคม 2564
25  ประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน PM2.5 นางสาววนัญศิมา สักลอ 22 มกราคม 2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ