เอกสารด้านพัสดุ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการเอกสารด้านพัสดุ

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 24 กันยายน 2563
2  แบบรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ,ใบตรวจรับพัสดุ นางณิชานันท์ ผิวมณี 26 กุมภาพันธ์ 2563
3  รายงานคณะกรรมการพิจารณาผล - นางณิชานันท์ ผิวมณี 26 กุมภาพันธ์ 2563
4  รายงานการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 26 กุมภาพันธ์ 2563
5  รายงานการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้าง - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 26 กุมภาพันธ์ 2563
6  แบบรายงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ นางณิชานันท์ ผิวมณี 19 กุมภาพันธ์ 2563
7  แบบรายงานร่างขอบเขตของงานจ้าง - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 19 กุมภาพันธ์ 2563
8  ใบขอเบิกวัสดุสำหรับกิจกรรมโครงการต่าง ๆ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 19 กุมภาพันธ์ 2563
9  ใบขอเบิกวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน นางณิชานันท์ ผิวมณี 19 กุมภาพันธ์ 2563
10  คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 19 กุมภาพันธ์ 2563
11  แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 19 กุมภาพันธ์ 2563
12  ใบขอยืมพัสดุ (กรณีขอยืมใช้นอกสำนักงาน) - นางณิชานันท์ ผิวมณี 19 กุมภาพันธ์ 2563
13  ใบขอยืมครุภัณฑ์ (กรณียืมใช้ภายในสำนักงาน) - นางณิชานันท์ ผิวมณี 19 กุมภาพันธ์ 2563
14  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2562 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 19 กุมภาพันธ์ 2563
15  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ