บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • รายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 - น.ส. ผุสดี จิรนากุล 12 กรกฎาคม 2566
2  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 - น.ส. ผุสดี จิรนากุล 12 กรกฎาคม 2566
3  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 - น.ส. ผุสดี จิรนากุล 12 กรกฎาคม 2566
4  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - นางเกษณี สีไพร 5 กรกฎาคม 2566
5  ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 21 มิถุนายน 2566
6  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ศธจ.เชียงราย - นางเกษณี สีไพร 12 กรกฎาคม 2565
7  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
8  การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ปี 2564 - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
9  รายงานการติดตามการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
10  รายงานผลการดำเนินการตามแผนสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัด สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
11  นโยบายการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2565 - นางเกษณี สีไพร 15 เมษายน 2565
12  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 6 สิงหาคม 2562
13  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ