การจัดการความรู้ [KM]

  • รายการการจัดการองค์ความรู้ (KM) ประจำปี 

#
สรุปองค์ความรู้
รายการองค์ความรู้
รายละเอียด
วันที่สรุปองค์ความรู้
1  การบริหารทรัพยากรบุคคล สรุปผลการเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองของนางสาวปาลิตา ชำนาญกิจ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2024-07-05
2  การสร้าง Growth Mindset เพื่อผลสำเร็จของชีวิตและงาน สรุปผลการเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองของนางดวงคิด จรเอ้กา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 2024-07-02
3  การสร้างเกียรติบัตรออนไลน์ ด้วย Google Forms, Sheets และ Slides การสร้างเกียรติบัตรออนไลน์ ด้วย Google Forms, Sheets และ Slides 2024-06-03
4  องค์ความรู้ การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ องค์ความรู้ การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 2024-06-03
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th