ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2567

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประชาสัมพันธ์โครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง นางรัชดา รักษาศิลป์ 21 มิถุนายน 2567
2  "ESS Help Me" ปักหมุด...หยุดเหตุ???? นางรัชดา รักษาศิลป์ 21 มิถุนายน 2567
3  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๗ - นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 มิถุนายน 2567
4  เอกสารคู่มือ/หลักสูตรเพศวิถีศึกษา - - นางรัชดา รักษาศิลป์ 19 มิถุนายน 2567
5  เชิญอบรมหลักสูตรการจัการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา - นางรัชดา รักษาศิลป์ 19 มิถุนายน 2567
6  เด็กไทยกินอย่างไร? สุขภาพดี - นางรัชดา รักษาศิลป์ 19 มิถุนายน 2567
7  ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับวัยเรียนวัยรุ่น - นางรัชดา รักษาศิลป์ 19 มิถุนายน 2567
8  กิจกรรมก้าวท้าใจ - นางรัชดา รักษาศิลป์ 19 มิถุนายน 2567
9  แว่นสายตาสำหรับ เด็กสายตาผิดปกติ (ฟรี) นางรัชดา รักษาศิลป์ 19 มิถุนายน 2567
10  เชิญร่วมกิจกรรม Clean air art - นางรัชดา รักษาศิลป์ 19 มิถุนายน 2567
11  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ 2567 - นางเกษณี สีไพร 10 มิถุนายน 2567
12  ขอเชิญร่วมโหวตผลงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 มิถุนายน 2567
13  การประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 คู่กับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศั - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 มิถุนายน 2567
14  รายงานการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - นางเกษณี สีไพร 9 มิถุนายน 2567
15  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - นางเกษณี สีไพร 9 มิถุนายน 2567
16  คู่มืองานธุรการและงานสารบรรณ กลุ่มอำนวยการ 2567 - นางเกษณี สีไพร 9 มิถุนายน 2567
17  ประชาสัมพันธ์ THAILAND MORAL AWARDS 2023 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 พฤษภาคม 2567
18  ชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 พฤษภาคม 2567
19  โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต - นางสาวมธุรักดา ณขัติ 2 พฤษภาคม 2567
20  การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย : พิธีไหว้ครู - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 เมษายน 2567
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th