ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ศธจ.เชียงราย ขับเคลื่อน "6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ศธจ.เชียงราย ขับเคลื่อน "6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการกิจกรรม "6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" และมอบโปรสเตอร์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" จังหว้ดเชียงราย ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่า "กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม "6 สัปดาห์ประชาธิปตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และสามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก่คนรอบข้าง เช่น เพื่อนๆ คนในครอบครัว คนในชุมชน เพื่อเกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติผ่านกิจกรรม Active Learning ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครู และผู้ปกครอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพลเมืองบคุณภาพ พร้อมใช้สิทธิเลือกตั้ง และออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้นที่สุด ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้แต่งตั้งคำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรา ยที่ 25/ 2566 โดยมีศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1-4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย เป็นกรรมการ โดยมีรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เป็นกรรมการและเลขานุการ *** ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดจัดการประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ กกต.กำหนดจัดให้มีขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ให้กับผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมทีค การ์เดนส์ อ.เมือง จ.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th