ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ร่วมกับ ศธจ.เชียงราย สรุปโครงการโรงเรียนเชียงราย รู้เท่าทันภัยสื่อออน์ไลน์

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดเวทีนำเสนอผลงานและสรุปปิดโครงการโรงเรียนเชียงรายรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า โรงแรมภูฟ้าวารี จังหวัดเชียงราย ♦ จัดโดย มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย, สพม.เชียงราย และ สพป. เชียงราย เขต 3 สนับสนุน โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานประกอบด้วย ตัวแทน จากโรงเรียน สังกัด สช. , สพม.เชียงราย, สพป.เชียงราย เขต 3 จำนวน 20 โรงเรียน โอกาสนี้ นายวัลลภ ไม้จำปา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานทางการศึกษาที่ให้การสนุบสนุน และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 20 โรงเรียน บทเรียนที่ได้จากการสรุปผลการดำเนินโครงการฯ หน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุน มี บทบาทสำคัญในการสนับสนุนโรงเรียน ทำหน้าที่ เป็นที่ปรึกษา ผู้โคช ผู้ประสานงาน และติดตามและหนุน เสริมการจัดการเรียนการสอนของ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานและโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมตามแผนของโครงการฯ สนับสนุนให้ครูนำความรู้ไปจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน นิเทศติดตาม หนุนเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน (Coaching อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาคุณภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้และปรับวิธีการสอนและการใช้สื่อที่ทันสมัย เช่น หลักสูตร Digital Literacy ทักษะการเข้าใจและรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล หลักสูตรพลเมืองดิจิทัล หลักสูตร Be Internet Awesome และหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th