ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"จังหวัดเชียงราย พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 17 จังหวัด ครั้งที่ 10"

วันที่ 6 มกราคม 2567 เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมเสน โฮเทล อ.เมือง จ.เชียงราย คณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย นำโดย ดร.มนต์ณภัครณ์ ธีร์ตระกูล ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย ได้จัดให้มีการแถลงข่าว การจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 "ศาสตร์ศิลป์แห่งล้านนา สู่การศึกษาเอกชนที่ยั่งยืน" โดย มีผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย นายมลฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากุล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษานอกระบบ (ประเทศไทย) นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดผยว่า "สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มอบหมายให้ ดร.มนต์ณภัครณ์ ธีร์ตระกูล ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ประสานการจัดงานการศึกษาเอกชนภาคเหนือตอนบน 17 จังหวัด ร่วมกับ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 โดยจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 โดยจะมีพิธีเปิดงานฯ ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมทีค การ์เด้น รีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย" กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเอกชนภาคเหนือ 17 จังหวัด จะจัดให้มีการแข่งขันทักษะด้านวิชาการของเรียน 4 สนาม ได้แก่ สนามแข่งขันโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สนามแข่งขันโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สนามแข่งขันโรงเรียนสันติวิทยา สนามแข่งขันโรงเรียนมารีย์รักษ์ แผนกประถมมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดประสบการณ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและมีทักษะที่จำเป็นศตวรรษที่ 21 เป็นการส่งเสริมความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจอันดี ระหว่างภาครัฐและบุคลากรของโรงเรียนเอกชน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู ได้แสดงความสามารถได้อย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาให้กับนักเรียน อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชน ให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาเอกชนสู่สังคม โดยในงานมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านวิชาการของนักเรียนโรงเรียนชนภาคเหนือ 17 จังหวัดและการจัดนิทรรศกาของโรงเรียนเอกชนในระบบและโรงเรียนระบบ ประกอบด้วยกลุ่ม ประเภทวิชาชีพ ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต ประเภทกวดวิชา และประเภทศิลปะ และกีฬา คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในส่วนของภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น หรือการศึกษานอกระบบ ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ข้างต้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วม ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น https://www.facebook.com/100050180482842/posts/941268790889128/?sfnsn=mo

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th