ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอินน์ เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายวีรัตน์ สานุมิตร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล รักษาราชการแทน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยมีนายคมสัน บุญตั้ง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน สืบเนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการกำหนดแผนงาน โครงการที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งกำหนดเป้าหมายการพัฒนาให้ "บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีทัศนคติ ทักษะ สมรรถะเพื่อปฏิบัติงาน ในบทบาทหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน เน้นการสร้างผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีประโยชน์กับส่วนรวม มีคุณภาพชีวิตที่ดี รู้หน้าที่ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีพฤติกรรมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รู้เท่าทัน ปรับตัวได้ทันต่อกาเปลี่ยนแปลงยืดหยุ่นและคล่องตัว" ภายใต้วิสัยทัศน์ "พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงในยุคดิจิทัล เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนองค์การ อย่างยั่งยืน" ซึ่งการพัฒนาบุคลากรเป็นภารกิจสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อความสำเร็จในปฏิบัติงานราชการให้สำเร็จตามบทบาท ภารกิจ การที่บุคลากรในส่วนราชการมีทักษะ สมรรถนะ และคุณสมบัติ อันพึงประสงค์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับส่วนราชการ จะช่วยในการเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ลดต้นทุน เนื่องจากบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำมากขึ้น ส่งผลให้ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานลดลงซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้องค์กรสามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา มีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง สามารถปฏิบัติงานราชการให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th