ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ศธจ.เชียงราย มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ

นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการทำงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายให้นักเรียน นักศึกษา “เรียนดี มีความสุข”

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th