ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

16/8/2564 "สร้างสันติ ลดความขัดแย้ง"

16/8/2564 "สร้างสันติ ลดความขัดแย้ง" ✴พระครูสุนทรวรการ เจ้าอาวาส/ผู้จัดการโรงเรียนวัดจอเจริญสุขุม ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ให้ความเมตตา เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการจัดการความขัดแย้งโดยใช้แนวทางสันติวิธี" วัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการควสมขัดแย้ง โดยแนวทางสันติวิธีเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจที่จะลดระดับความรุนแรงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์และปัญหาความมั่นคงรูปแบบต่างๆ รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ถูก สิ่งชั่ว สิ่งดี และเพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่วอย่างมีประสิทธิภาพ ✴โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (นายชัยณรงค์ เนื่องหล้า หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา) นางสุรินทร์ รุดเครือ ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ ศธจ.เชียงราย, นางขนิษฐา เครือจักร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษศธจ.เชียงราย ✴ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรวมทั้งสิ้น 60 คน มีนายเชาวนัต ปัญโญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ