ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายสเสพติดที่สนองต่อสภาพปัญหา ความต้องการของเด็กและเยาวชนฯ (รุ่น 2)

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมแสนโฮเทล อ.เมือง จ.เชียงราย นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกันและแก้ไปัญหา ยาเสพติดที่สนองตอบต่อสภาพปัญหา ความต้องการของเด็กและเยาวชน ชุมชนและบริบทสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปีพ.ศ.2564 โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก 26 โรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย 9 อำเภอ 17 ตำบล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีเป้าหมายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินการตามบริบทของโรงเรียนสู่การปฎิบัติที่เป็นเลิศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววนัญศิมา สักลอ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ