แผนดำเนินงานและงบประมาณ

  • รายการ แผนดำเนินงานและงบประมาณ ประจำปี

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 16 พฤศจิกายน 2566
2  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สงป.301 และ สงป.302 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 4 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 11 ตุลาคม 2566
3  รายงานผลการเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 11 ตุลาคม 2566
4  รายงานผลการดำ เนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 - นางสาวทิฆัมพร สุวรรณทา 12 กรกฎาคม 2566
5  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สงป.301 และ สงป.302 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 3 - นางสาวทิฆัมพร สุวรรณทา 10 กรกฎาคม 2566
6  รายงานผลการเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 3 - นางสาวทิฆัมพร สุวรรณทา 10 กรกฎาคม 2566
7  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สงป.301 และ สงป.302 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 2 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 18 เมษายน 2566
8  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 13 มกราคม 2566
9  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 4 พฤศจิกายน 2565
10  รายงานการประเมิน โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
(พัฒนาบุคลากรแกนนำ ในสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษาภาคเหนือนืตอนบน ๒)
- นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 ตุลาคม 2565
11  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565 - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
12  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สงป. 302 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
13  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สงป. 301 ปีงบประมาณ 2565 - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
14   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สงป.302 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
15   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สงป.301 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ