ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2567

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ศธจ.เชียงราย เปิดโครงการ "เปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยสู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 พฤษภาคม 2567
2  "ศธภ.16 สร้างการรับรู้ เข้าใจ ตระหนักน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมศานุวงศ์ ให้เด็กพื้นที่จังหวัดเชียงราย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 พฤษภาคม 2567
3  กองทุนจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 พฤษภาคม 2567
4  ร่วมมือขับเคลื่อนบูรณาการทรัพยากรร่วมกัน เพื่อจัดการศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 พฤษภาคม 2567
5  ระดมพลังจัดตั้งกองทุนจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 พฤษภาคม 2567
6  ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 3/2567 นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 พฤษภาคม 2567
7  ร่วมกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ “สภากาแฟ” นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 พฤษภาคม 2567
8  "การสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 พฤษภาคม 2567
9  ศธจ.เชียงราย มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 พฤษภาคม 2567
10  ศธภ.16 นำนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 พฤษภาคม 2567
11  ศธจ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู นักเรียน รร.เชียงรายวิทยาคม นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 พฤษภาคม 2567
12  ศธจ.เชียงราย เข้าพบ รองผู้ว่าฯ เพื่อรายงานตัวและรับทราบนโยบาย แนวทางการทำงาน นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 พฤษภาคม 2567
13  ศธจ.เชียงราย ฐิติมา เร่งประเสริฐ มอบนโยบายการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ ให้ข้าราชการในสังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 พฤษภาคม 2567
14   Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 พฤษภาคม 2567
15  การจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 เมษายน 2567
16  การนิเทศให้คำปรึกษาการดำเนินการตามกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด สป. ศธ. นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 เมษายน 2567
17  การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 เมษายน 2567
18  ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 เมษายน 2567
19  การอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 เมษายน 2567
20  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3 ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 มีนาคม 2567
21  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นจังหวัดเชียงราย ที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 มีนาคม 2567
22  สช.ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล มีรายได้ระหว่างเรียน (Learn to eam) ระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้หรือธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank system) และการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างโรงเรียน นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 มีนาคม 2567
23  "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาถวายภัตตาหารเพลและอุปกรณ์เครื่องเขียน แด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2567 " นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 มีนาคม 2567
24  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 มีนาคม 2567
25  มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเครือข่ายพันธมิตร เสริมภูมิคุ้มกันชีวิตตั้งแต่ปฐมวัย ผ่านโครงการพัฒนาทักษะสมอง สร้างต้นแบบบูรณาการแห่งแรกที่จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 มีนาคม 2567
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ