การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  • รายการการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift policy 2566 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 4 กรกฎาคม 2566
2  นโยบาย No gift policy รูปภาพ - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 4 กรกฎาคม 2566
3  รายงานเรื่องร้องเรียน ศธจ.ชร. มค-มิย 66 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 3 กรกฎาคม 2566
4  รายงานเรื่องร้องเรียน ศธจ.ชร. ตค-ธค 65 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 3 กรกฎาคม 2566
5  รายงานเรื่องร้องเรียน ศธจ.ชร. กค-กย 65 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 3 กรกฎาคม 2566
6  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (รายงาน สป.ศธ.) - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 20 มิถุนายน 2566
7  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 20 มิถุนายน 2566
8  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
9  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
10  แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 23 กรกฎาคม 2564
11  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 29 มิถุนายน 2563
12  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 6 สิงหาคม 2562
13  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
14  สรุปรายงานผลการดําเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
15  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ