บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

นายสะอาด คำตัน

นายสะอาด คำตัน

Mr. Sa-ard Khamtan

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

Mr.ard@hotmail.com


นางสาวมธุรักดา ณขัติ

นางสาวมธุรักดา ณขัติ

Miss Mathurugda Nakhat

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

rakda_k@hotmail.com


นางรัชดา รักษาศิลป์

นางรัชดา รักษาศิลป์

Mrs. Ratchada Raksasin

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

nimspm.36@gmail.com


น.ส.อรวรรณ ศรีใจ

น.ส.อรวรรณ ศรีใจ

Miss Orawan Srijai

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

SAND.KKK@hotmail.com


น.ส.สุวิกรานต์ ใจกล้า

น.ส.สุวิกรานต์ ใจกล้า

MissSuwikran Jaikla

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

suwikran_wan@hotmail.com


นางสุพิน เอี้ยวถึ้ง

นางสุพิน เอี้ยวถึ้ง

Mrs. Supin Laothueng

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Supin@gmail.com


นางแพรวพรรณ สุนันต๊ะ

นางแพรวพรรณ สุนันต๊ะ

Mrs. Prawpan Sunanta

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

pla,.su@hotmail.com


นางวิลาวัณย์ สิทธิประเสริฐ

นางวิลาวัณย์ สิทธิประเสริฐ

Mrs. Wilawan Sitiprasert

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

wila_1380@hotmail.com


นางสาวปพิชญา นนทมาตย์

นางสาวปพิชญา นนทมาตย์

Ms. Paphitchaya Nontamat

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

Kokoka123@hotmail.com


นางกรรณิกา สุทธากุลรังษี

นางกรรณิกา สุทธากุลรังษี

Mrs. Kannika Sutthakunrungsri

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

kannika_obec4@hotmail.com


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ