ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2566

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1   การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 21 ธันวาคม 2566
2  การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ น.ส.พัชนี ทองคำ 18 ธันวาคม 2566
3  การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568 และ ร่าง ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.พัชนี ทองคำ 13 ธันวาคม 2566
4  การประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อรับรางวัลกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2567 น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 13 ธันวาคม 2566
5  ประชุมเตรียมการรับการเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 7 ธันวาคม 2566
6  การประชุมการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2567 น.ส.พัชนี ทองคำ 6 ธันวาคม 2566
7  การรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 6 ธันวาคม 2566
8  สภากาแฟจังหวัดเชียงราย น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 29 พฤศจิกายน 2566
9  การประชุม อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 14/2566 น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 29 พฤศจิกายน 2566
10  การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 11/2566 น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 29 พฤศจิกายน 2566
11  การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา ของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 24 พฤศจิกายน 2566
12   การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 21 พฤศจิกายน 2566
13  การนิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงราย น.ส.พัชนี ทองคำ 16 พฤศจิกายน 2566
14  การตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงราย น.ส.พัชนี ทองคำ 15 พฤศจิกายน 2566
15  การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 8 พฤศจิกายน 2566
16  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 23 ตุลาคม 2566
17  การประชุม อ.ก.ค.ศ สป.ศธ. ครั้งที่ 12/2566 น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 20 ตุลาคม 2566
18  การสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวทางพัฒนาทั้งระบบ นางวรุณี แก้วสุข 12 ตุลาคม 2566
19  แสดงความยินดีและต้อนรับ ผอ.สพม.เชียงราย น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 9 ตุลาคม 2566
20  เสริมทักษะสมอง Executive Functions (EF) จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 ตุลาคม 2566
21  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 14 กันยายน 2566
22  ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาะบบการให้บริการสำนักงานดิจิทัล น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 14 กันยายน 2566
23  การจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดทำรายงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงราย น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 14 กันยายน 2566
24  ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2566-2570 ของกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 14 กันยายน 2566
25  การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ของจังห น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 14 กันยายน 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ